Pirkimo sąlygos ir taisyklės

1 Bendrosios nuostatos.

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Pirkimo Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir UAB „VITAFA“, įmonės kodas 134498911, adresas Centrinė g. 12A, Ramučiai, LT-54464 Kauno r. (toliau – Pardavėjas), teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.gerarukykla.lt susijusios nuostatos.

1.2 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti” ir apmoka už prekes.

2  Asmens duomenų apsauga.

2.1 Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www.gerarukykla.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.2 Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3 Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3 Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes ir jas priimti.

3.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.gerarukykla.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

3.3 Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

3.4 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo Pirkimo Taisyklėse išdėstytų nuostatų.

3.5 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.gerarukykla.lt, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4 Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.gerarukykla.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2 Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4.3 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.4 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.6 Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.7 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.gerarukykla.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5 Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1 Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2 Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM, ir kita valiuta įskaitant PVM.

5.3 Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą el. parduotuvėje pasirinkdamas vieną iš būdų:

  • Elektroninė bankininkystė (Swedbank, SEB, Luminor, Nordea, Citadele, Šiaulių, Medicinos bankai, Revolut);

  • Internetiniu banku PAYPAL. Pasirenkant PAYPAL papildomai skaičiuojami 4% banko mokesčiai.

  • Išsimokėtinai (SB Lizingas, Mokilizingas);

  • Paprastu pavedimu banke. Taip galite pervesti pinigus ir apmokėti už prekes net ir iš užsienio valstybių bankų.

5.4 Smulkiems užsakymams iki 20EUR (su PVM) taikomas 2 EUR mokestis.

6 Prekių pristatymas.

6.1 Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3 Prekės Pirkėjui išsiunčiamos ir pristatomos per 2 darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo. Kai kurių prekių pristatymo terminas gali būti ilgesnis, o jų pristatymo terminai nurodomi prie produkto aprašymo. Dėl prekių pristatymo tarnybų (kurjerių) darbo specifikos galimi vėlavimai.

6.4 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.5 Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.6 Pirkėjas privalo el. paštu info@gerarukykla.lt pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

7 Prekių kokybė, garantijos.

7.1 Visi elektroninėje parduotuvėje www.gerarukykla.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2 Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

7.3 Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

8 Rinkodara ir informacija.

8.1 Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje www.gerarukykla.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

8.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

8.3 Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.4 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

8.5 Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

8.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

9 ATSISAKYMAS NUO SUTARTIES IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS

9.1 Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato pirkėjo teisę atsisakyti ryšio priemonėmis, tame tarpe ir internetu, sudarytos pirkimo – pardavimo arba prekių teikimo sutarties, nenurodant jokios priežasties.

9.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 14 dienų nuo tos dienos kai jis ar jo prekių užsakyme nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

9.3 Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, turi Pardavėjui –UAB „VITAFA“, juridinio asmens kodas 134498911, buveinės adresas: Centrinė g. 12A, Ramučių k., LT-54464 Kauno r., tel. +370-657-77770, pranešti apie savo sprendimą atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą elektroniniu laišku adresu info@gerarukykla.lt Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo forma, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154 „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą galima rasti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 ).

9.4 Prekes Pirkėjas privalo grąžinti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei buvo pateikta kartu su preke). Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra tinkamai sukomplektuotas ir supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo daikto. Jei prekė yra kokybiška arba Pirkėjas atsisako prekę priimti iš kurjerio, už jos grąžinimą sumoka Pirkėjas. 

9.5 Prekės negali būti grąžinamos jeigu jos buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

9.6 Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties šiais atvejais: jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo, ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

9.7 Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas prekes Klientui grąžina ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos arba nuo Kliento įrodymo pateikimo Pardavėjui, kad prekė yra išsiųsta, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

9.8 Pardavėjas pinigus grąžina naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu būdu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

9.9 Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjui suteikiama galimybė per 14 dienų pakeisti jam pristatytas prekes kitomis analogiškomis prekėmis arba jas grąžinti.

9.10 Prekių grąžinimui, kai jos neatitinka kokybės reikalavimų, taip pat taikomos šių Taisyklių 9.4-9.5 punktai.

10 Baigiamosios nuostatos.

10.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo Pirkimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, sprendžiama įsitatymų nustatyta tvarka.

 


 

Prekės su nuolaida Visos prekės
ABAS krosnelė 12-16L kazanui, skirta kūrenti malkomis. Taisyklingos formos - kazanas pilnai įsistato..
€10999€14900
AKCIJA! TURIME SANDĖLYJE.   ABAS krosnelė 8L -12L kazanui, skirta kūrenti malkomis. Taisy..
€9999€13900
2 įvertinimai
AKCIJA! TURIME SANDĖLYJE.   ABAS 500L Metalinė dūminė rūkykla su termoizoliacija - lengva..
€67999€73900
Aukštos kokybės dangtis šašlykinei su oro srauto durelėmis. Patogu naudoti vėju..
€2899€3999
Smulkios drožlės rūkymui pagamintos iš kruopščiai atrinkto alksnio medienos. Technolog..
Nuo €1349€1499
Apsauginis Kamado Bono Minimo kepsninės uždangalas, skirtas apsaugoti kepsninę nuo neigiamo aplinkos..
€1799€1999
Skirtas apsaugoti kepsninę nuo saulės, lietaus ir neigiamo aplinkos poveikio. Apsauginis dangalas..
€2699€2999
Apsauginis kepsninės dangalas (Media), skirtas apsaugoti kepsninę nuo neigiamo aplinkos poveikio. ..
€2699€2999
Aromatinės kedro kepimo lentutės (bbq wood planks) - naudojamos kepimui griliuose, orkaitėse ir konv..
€899€999
AKCIJA! TURIME SANDĖLYJE.   Aukštos kokybės Latvijoje gaminamas grilis su dangčiu ..
€19999€22900
Aukštos kokybės Latvijoje gaminamas grilis su dangčiu - kepsninė, šašlykinė, rū..
€14999€17900
1 įvertinimai
AKCIJA! TURIME SANDĖLYJE.   Aukštos kokybės Latvijoje gaminamas grilis su dangčiu ..
€14999€17900
3 įvertinimai
AKCIJA! TURIME SANDĖLYJE. Aukščiausios kokybės pagal Gera Rūkykla LT dizainą Latvijoje gam..
€26999€29900
AKCIJA! TURIME SANDĖLYJE. Aukščiausios kokybės pagal Gera Rūkykla LT dizainą Latvijoje gam..
€28999€32900
Specializuotos BBQ pirštinės, pagamintos iš karščiui atsparios ir nedegios medž..
€1580€1699
MEATER bevielis išmanusis mėsos termometras padės tobulai paruošti mėsą kiekvieną kart..
€11610€12900